Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A

Po wniosku udostępnionym do poprawy (edycji) należy poruszać się za pomocą komend/strzałek znajdujących się na dole strony, a nie paska na górze.

Po odesłaniu wniosku do poprawy pojawia się w nim nowa sekcja – „Decyzja” (na końcu, po sekcji „Ankieta”). W tej sekcji umieszczony jest komentarz wyjaśniający, jakie poprawki należy wprowadzić do wniosku.

Po wniosku udostępnionym do edycji należy poruszać się za pomocą komend/strzałek widniejących na dole strony, a nie za pomocą niebieskiego paska na górze strony (pasek jest nieaktywny).

Po wprowadzeniu poprawek wniosek należy ponownie zatwierdzić i wysłać do dalszej weryfikacji.

Nabór rozpocznie się najwcześniej na przełomie sierpnia i września 2017 r. Informacja o dokładnym terminie rozpoczęcia naboru i otwarciu systemu aplikowania on-line pojawi się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Zarówno wniosek o udzielenie pożyczki, jak i skany dokumentów poświadczających zdolność do spłaty pożyczki składa się za pośrednictwem systemu on-line. Szczegółowa lista wszystkich wymaganych dokumentów będzie znajdować się w Regulaminie udzielania pożyczki, który zostanie zamieszczony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Regulamin i wzór umowy pojawią się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl przed rozpoczęciem naboru.

Projekt ma charakter ogólnopolski. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby dorosłe zamieszkałe na terytorium Polski. Wniosek składa się wyłącznie poprzez system on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl Miejsce zamieszkania osoby aplikującej nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu pożyczki, ani na jej warunki.

Osoba niepracująca / bezrobotna może ubiegać się o pożyczkę po spełnieniu warunków, które będą opisane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Tak, zabezpieczeniem może być poręczenie osób trzecich. Mogą to być zarówno osoby z rodziny, jak i osoby niespokrewnione.

W przypadku osób pracujących i samozatrudnionych spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od wypłaty pożyczki/rozpoczęcia formy kształcenia. W przypadku osób niepracujących spłata pożyczki rozpoczyna się po 3 miesiącach od zakończenia formy kształcenia. Pożyczki spłacane są w ratach równych, w cyklu miesięcznym.

Tak, ale przed faktycznym rozpoczęciem się zajęć. Jednak nie wcześniej niż 90 dni przed planowanym rozpoczęciem wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Środki pożyczki nie mogą być przeznaczone na refundację poniesionych wcześniej wydatków. Cała wnioskowana kwota przelewana jest bezpośrednio na konto organizatora formy kształcenia z pominięciem Pożyczkobiorcy.

Tak. Pożyczkobiorca sam decyduje o tym, jaką część kosztu formy kształcenia chce sfinansować z pożyczki. Informacje o pełnym koszcie formy kształcenia oraz o wnioskowanej kwocie pożyczki wpisuje się we wniosku w systemie on-line.

Nabory wniosków będą prowadzone w trzech kolejnych latach, 2017, 2018 i 2019. W każdym roku nabór będzie trwał do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok.

Rozpatrywanie wniosku i wydanie decyzji może trwać od kilku do maksymalnie 30 dni.

O przyznaniu pożyczki decyduje kolejność zgłoszeń, poprawność i kompletność wniosku oraz zdolność do spłaty pożyczki/ustanowienie zabezpieczenia.

Płatności dokonuje Operator. Przelewa środki bezpośrednio na konto instytucji edukacyjnej – organizatora danej formy kształcenia, z pominięciem pożyczkobiorcy.

Można wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia, warsztaty, itp.) – NIE MUSI dotyczyć nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Operator nie udziela pożyczek na pokrycie kosztów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Można wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na formy kształcenia oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (np. firmy szkoleniowe, uczelnie publiczne i prywatne, stowarzyszenia czy cechy). Weryfikacja wniosku może przebiegać szybciej, jeśli podmiot organizujący formę kształcenia znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

Tak, ale na każdy kurs należy złożyć osobny wniosek o pożyczkę. Wartość pożyczek nie może przekroczyć 100 tys. zł w okresie 3 lat. Należy też mieć zdolność do spłaty łącznej wartości wszystkich uzyskanych pożyczek.

Jedyne, co musi zrobić instytucja edukacyjna/firma szkoleniowa, to podpisać przedłożoną przez Uczestnika Kartę Identyfikacyjną Pożyczki (KIP), będącą potwierdzeniem danych Uczestnika, danych instytucji edukacyjnej i warunków formy kształcenia. KIP jest generowana przez system on-line razem z umową pożyczki. Dodatkowo konieczne jest przedstawienie dokumentu na podstawie którego zostanie dokonana płatność – np. faktury proforma.

Umorzenie podstawowe na poziomie 20% wartości pożyczki polega na umorzeniu ostatnich rat spłaty (skróceniu okresu kredytowania). Warunkiem uzyskania umorzenia jest ukończenie przez Pożyczkobiorcę formy kształcenia poświadczone otrzymaniem od instytucji edukacyjnej odpowiedniego dokumentu (zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.), a następnie przekazanie Operatorowi skanu/zdjęcia dokumentu za pośrednictwem systemu on-line w terminie 3 miesięcy od zakończenia formy kształcenia.

Jednak w przypadku, gdy po spełnieniu powyższych warunków do spłaty pozostanie mniej niż 20% kwoty pożyczki, umarzana jest tylko ta kwota, która pozostała do spłaty.

Umorzenie nie przysługuje pożyczkobiorcy, który spłaci całą pożyczkę przed pozytywnym zakończeniem kursu.

Dodatkowe umorzenie w wysokości 5% kwoty udzielonej pożyczki przysługuje:

  • osobom niepracującym, które podejmą zatrudnienie (w dowolnej formie zatrudnienia lub w formie samozatrudnienia) w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia formy kształcenia i przekażą poprzez system on-line odpowiednią informację wraz ze skanem/zdjęciem zaświadczenia z zakładu pracy lub informację o założeniu działalności gospodarczej;
  • osobom pracującym i samozatrudnionym, których średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, przy czym warunek ten jest określany na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.

W przypadku osób pracujących i samozatrudnionych dodatkowe umorzenie następuje, gdy łączny średni dochód z obu źródeł tj. z 3 ostatnich miesięcy z umowy o pracę i średni miesięczny dochód z ostatnich 12 miesięcy z prowadzenia działalności gospodarczej jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, przy czym warunek ten jest określany na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.

Zdolność kredytowa sprawdzana jest m.in. na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy (w przypadku osoby zatrudnionej) lub skanu dokumentów finansowych firmy (w przypadku osoby samozatrudnionej), oświadczenia majątkowego oraz weryfikacji w bazach takich jak BIK, BIG.

Nie, warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest to aby kurs/szkolenie rozpoczęło się po złożeniu wniosku pożyczkowego. Przykładowo, gdy forma kształcenia rozpoczyna się np. 1 października, ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek jest 30 września.

Cudzoziemiec, który ubiega się o pożyczkę na kształcenie musi mieć uregulowaną sytuację prawną w kwestii pobytu w Polsce na czas przekraczający planowaną formę kształcenia.

Weryfikację wniosku może przyspieszyć m.in. prosta forma szkolenia, wiarygodność instytucji szkoleniowej, stałość dochodów pożyczkobiorcy.

Osoby niepracujące też mogą ubiegać się o pożyczkę. Zabezpieczeniem może być poręczenie osoby trzeciej. W przypadku osób niepracujących spłata pożyczki rozpoczyna się 3 miesiące po ukończeniu szkolenia/kursu. Dodatkowo jeśli w terminie 6 miesięcy od zakończenia osoba bezrobotna podejmie pracę, może otrzymać maksymalne umorzenie w wysokości 25% pożyczonej kwoty.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest dla pożyczki powyżej kwoty 10 tys zł, a także w przypadku pożyczki w kwocie poniżej, jeśli Komisja oceni, że ryzyko braku zwrotu pożyczki jest wysokie. Rodzaj zabezpieczenia jest wybierany przez Pożyczkobiorcę i musi być zaakceptowany przez Operatora. Może to być np. dobrowolne poddanie się egzekucji, weksel in blanco z deklaracją wekslową, poręczenie cywilne, przewłaszczenie, zastaw, hipoteka lub inne.

Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek na kształcenie, wniosek o pożyczkę musi zostać złożony przez Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia, kursu lub studiów które miałyby zostać sfinansowane. W opisanej sytuacji warunek ten będzie spełniony. Wypłata pożyczki następuje zawsze na rachunek instytucji edukacyjnej (w opisanym przypadku – firmy szkoleniowej). Operator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Instytucją edukacyjną a Uczestnikiem i nie pośredniczy w kształtowaniu jej zapisów. W opisywanym przypadku rozliczenia (czyli ewentualny zwrot kwoty zapłaconej przez Uczestnika) pozostają w gestii Uczestnika i instytucji edukacyjnej.

Tak oczywiście, w takim przypadku proszę w rubryce „inne istotne informacje dla Operatora” wyjaśnić tę sytuację.

Zaświadczenie może być wystawione na wzorze pracodawcy pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie informacje przedstawione we wzorze Operatora zamieszczonym na naszej stronie.

Instytucja edukacyjna zobowiązana jest do zwrotu środków finansowych w kwocie równej wartości pożyczki otrzymanej od Operatora w ciągu 7 dni.
Jeśli Instytucja nie wywiąże się ze zobowiązania albo Uczestnik nie podejmie kształcenia, nie informując o rezygnacji Instytucji ani Operatora, wtedy Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności (tj. konieczność natychmiastowej spłaty całej pożyczki przez Pożyczkobiorcę)

W przypadku gdy forma kształcenia nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Uczestnika (instytucja edukacyjna nie rozpocznie wskazanej powyżej formy kształcenia), Instytucja edukacyjna zobowiązana jest do zwrotu środków finansowych w kwocie równej wartości pożyczki otrzymanej od Operatora w ciągu 7 dni.

W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do dalszej spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, który jest załącznikiem do Umowy.