menu
Twoje konto Twoje konto kontakt A A
menu
Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
Aktualnie trwa nabór wniosków!

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Najważniejsze informacje

start naboru:
18 września 2017 r. godz. 10.00
maksymalna wartość pożyczki:
100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych
oprocentowanie:
pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
jak wnioskować:
wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online
spłata:
pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym
raty:
minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy
umorzenie:
istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Dokumenty do zapoznania się

Wniosek o pożyczkę będzie można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą generatora wniosków o pożyczkę, który zostanie uruchomiony na naszej stronie. Umowa między Pożyczkobiorcą a Operatorem zostanie wygenerowana automatycznie w systemie w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki. System elektronicznego wnioskowania zostanie niebawem uruchomiony na niniejszej stronie.

Dla kogo?

 • Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
 • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).
 • Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co?

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą; wyłączone są jedynie studia I, II i III st.

 • Pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęła.
 • Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Aktualnie trwa nabór wniosków!


Umorzenia!

“...odstąpienie Operatora od żądania spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wynoszące nie więcej niż 25% wartości udzielonej pożyczki, poprzez anulowanie ostatnich rat pożyczki.”

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.

Aby uzyskać 20% umorzenia, czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat – wystarczy potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki kursu lub studiów z wynikiem pozytywnym – odpowiednim dokumentem od instytucji edukacyjnej (zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.).

Pożyczkobiorca ma również możliwość uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości dodatkowych 5% kwoty udzielonej pożyczki na o ile spełni jeden z poniższych warunków:

 • Osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.
 • Osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

Umorzenie dodatkowe przysługuje tylko łącznie z umorzeniem podstawowym, tj. po spełnieniu warunków dla umorzenia podstawowego.

Umorzenia podstawowe i dodatkowe nie przysługują Pożyczkobiorcy w przypadku:

 • wypowiedzenia umowy pożyczki,
 • nieukończenia przez niego zakładanej formy kształcenia,
 • spłaty pożyczki przed zakończeniem formy kształcenia i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego.

Operatorzy programu

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach już od 1992 r. pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość. Misją, która nam przyświeca, jest tworzenie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego. Główne działania skupione są na zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu sektora MSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług.

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, realizacją, rozliczaniem i promocją projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół posiadający wszechstronne kompetencje w zakresie ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu programów i projektów.

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe na zlecenie Rządu RP – aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji jest: świadczenie m.in. usług audytowych, doradczych, ewaluacyjnych wspierających sektor publiczny, sektor ekonomii społecznej, w tym działania wspierające podmioty ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego i przedsiębiorczości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki równościowej i wdrażanie działań CSR.

Aktualności

 • Kontakt z personelem „Pożyczek” (Fundacja Fundusz Współpracy) w dn. 2. i 3.11.2017 r.

  Informacja dotyczy kontaktu na numery telefonu 22 450 99 15, 22 450 98 45 oraz 22 450 98 45 oraz adres e-mail kontakt@inwestujwrozwoj.pl Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu: 2.11. kontakt pod wyżej wymienionymi telefonami oraz adresem e-mail będzie nieczynny 3.11. będzie czynny tylko kontakt mailowy – kontakt@inwestujwrozwoj.pl Zespół projektu Fundacja Fundusz Współpracy  

 • Kontakt w sprawie oceny zdolności kredytowej oraz umowy

  W związku z tym, że wiele wniosków o udzielenie pożyczki znajduje się już na etapie oceny zdolności kredytowej, a także zaczynają być generowane Umowy pożyczki, podajemy numery kontaktowe oraz adresy e-mail, pod którymi należy kontaktować się w tych sprawach: 41 274 46 90 w. 106 zdolnosckredytowa@inwestujwrozwoj.pl zabezpieczenia@inwestujwrozwoj.pl

 • Rozszerzone funkcjonowanie infolinii na czas naboru

  Na czas naboru zostanie rozszerzone funkcjonowanie infolinii. Informacje będą udzielane pod numerami tel.: dla kandydatów w sprawie pożyczek oraz weryfikacji formalnej wniosku : 22 450 99 15, 22 450 98 45, 22 450 99 75 dla kandydatów w sprawie zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia pożyczki: 41 274 46 90 w.106. kwestie techniczne dot. wniosku (kontakt do […]

 • Rozpoczęcie naboru wniosków!

  Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpocznie się 18 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00. W tym terminie zostanie otwarty dostęp do systemu wnioskowania on-line na stronie projektu www.inwestujwrozwoj.pl. W ramach pierwszego naboru pula środków przeznaczona na pożyczki to 4 mln zł. W zależności […]

FAQ, czyli o co często nas pytacie

Po wniosku udostępnionym do poprawy (edycji) należy poruszać się za pomocą komend/strzałek znajdujących się na dole strony, a nie paska na górze.
Po odesłaniu wniosku do poprawy pojawia się w nim nowa sekcja - "Decyzja" (na końcu, po sekcji "Ankieta"). W tej sekcji umieszczony jest komentarz wyjaśniający, jakie poprawki należy wprowadzić do wniosku. Po wniosku udostępnionym do edycji należy poruszać się za pomocą komend/strzałek widniejących na dole strony, a nie za pomocą niebieskiego paska na górze strony (pasek jest nieaktywny). Po wprowadzeniu poprawek wniosek należy ponownie zatwierdzić i wysłać do dalszej weryfikacji.
Nabór rozpocznie się najwcześniej na przełomie sierpnia i września 2017 r. Informacja o dokładnym terminie rozpoczęcia naboru i otwarciu systemu aplikowania on-line pojawi się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl
Zarówno wniosek o udzielenie pożyczki, jak i skany dokumentów poświadczających zdolność do spłaty pożyczki składa się za pośrednictwem systemu on-line. Szczegółowa lista wszystkich wymaganych dokumentów będzie znajdować się w Regulaminie udzielania pożyczki, który zostanie zamieszczony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Kontakt

Infolinia projektu

Czynna w godzinach 9:00 - 16:00

Dla kandydatów w sprawach ogólnych i oceny formalnej
22 450 99 15
22 450 98 45
W sprawach oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia pożyczki oraz w sprawie umowy pożyczki
41 274 46 90 w. 106
Dla instytucji edukacyjnych
22 450 98 45
Pomoc techniczna dot. wniosku
22 382 52 52

Wypełnij wniosek już dziś!

złóż wniosek logowanie