menu
Twoje konto Twoje konto kontakt A A
menu
Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
Aktualnie trwa nabór wniosków!

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Najważniejsze informacje

start naboru:
18 września 2017 r. godz. 10.00
maksymalna wartość pożyczki:
100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych
oprocentowanie:
pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
jak wnioskować:
wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online
spłata:
pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym
raty:
minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy
umorzenie:
istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Dokumenty do zapoznania się

Wniosek o pożyczkę będzie można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą generatora wniosków o pożyczkę, który zostanie uruchomiony na naszej stronie. Umowa między Pożyczkobiorcą a Operatorem zostanie wygenerowana automatycznie w systemie w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki. System elektronicznego wnioskowania zostanie niebawem uruchomiony na niniejszej stronie.

Dla kogo?

 • Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
 • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).
 • Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co?

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą; wyłączone są jedynie studia I, II i III st.

 • Pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęła.
 • Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Aktualnie trwa nabór wniosków!


Umorzenia!

“...odstąpienie Operatora od żądania spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wynoszące nie więcej niż 25% wartości udzielonej pożyczki, poprzez anulowanie ostatnich rat pożyczki.”

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.

Aby uzyskać 20% umorzenia, czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat – wystarczy potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki kursu lub studiów z wynikiem pozytywnym – odpowiednim dokumentem od instytucji edukacyjnej (zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.).

Pożyczkobiorca ma również możliwość uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości dodatkowych 5% kwoty udzielonej pożyczki na o ile spełni jeden z poniższych warunków:

 • Osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.
 • Osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

Umorzenie dodatkowe przysługuje tylko łącznie z umorzeniem podstawowym, tj. po spełnieniu warunków dla umorzenia podstawowego.

Umorzenia podstawowe i dodatkowe nie przysługują Pożyczkobiorcy w przypadku:

 • wypowiedzenia umowy pożyczki,
 • nieukończenia przez niego zakładanej formy kształcenia,
 • spłaty pożyczki przed zakończeniem formy kształcenia i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego.

Operatorzy programu

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach już od 1992 r. pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość. Misją, która nam przyświeca, jest tworzenie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego. Główne działania skupione są na zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu sektora MSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług.

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, realizacją, rozliczaniem i promocją projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół posiadający wszechstronne kompetencje w zakresie ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu programów i projektów.

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe na zlecenie Rządu RP – aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji jest: świadczenie m.in. usług audytowych, doradczych, ewaluacyjnych wspierających sektor publiczny, sektor ekonomii społecznej, w tym działania wspierające podmioty ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego i przedsiębiorczości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki równościowej i wdrażanie działań CSR.

Aktualności

 • REGULAMIN ORAZ WZORY DOKUMENTÓW JUŻ DOSTĘPNE

  W zakładce DOKUMENTY można już zapoznać się z: regulaminem udzielenia pożyczki, wzorami umowy oraz Karty Identyfikacji Pożyczki, wzorem zaświadczenia o dochodach oraz zestawem informacji wymaganych we wniosku (dostępne w formacie pdf oraz excel). Wniosek o pożyczkę będzie można złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem naszej strony. Umowa między Pożyczkobiorcą a Operatorem zostanie […]

 • STARTUJE FUNDUSZ „POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE”

  Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uruchamia pilotaż nowego narzędzia pomocy zwrotnej ukierunkowanej na kształcenie. Na realizację tej inicjatywy przeznaczono ponad 50 mln zł, które będą obsługiwane przez dwóch operatorów. Fundusz „Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundację Fundusz Współpracy z Warszawy oraz Fundusz […]

FAQ, czyli o co często nas pytacie

Nabór rozpocznie się najwcześniej na przełomie sierpnia i września 2017 r. Informacja o dokładnym terminie rozpoczęcia naboru i otwarciu systemu aplikowania on-line pojawi się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl
Zarówno wniosek o udzielenie pożyczki, jak i skany dokumentów poświadczających zdolność do spłaty pożyczki składa się za pośrednictwem systemu on-line. Szczegółowa lista wszystkich wymaganych dokumentów będzie znajdować się w Regulaminie udzielania pożyczki, który zostanie zamieszczony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl
Regulamin i wzór umowy pojawią się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl przed rozpoczęciem naboru.
Projekt ma charakter ogólnopolski. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby dorosłe zamieszkałe na terytorium Polski. Wniosek składa się wyłącznie poprzez system on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl Miejsce zamieszkania osoby aplikującej nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu pożyczki, ani na jej warunki.

Kontakt

Infolinia projektu

Czynna w godzinach 9:00 - 16:00

Dla kandydatów
22 450 99 15
22 450 98 45
W sprawie zabezpieczenia pożyczki
41 274 46 90 w. 106
Dla instytucji edukacyjnych
22 450 98 45
Pomoc techniczna dot. wniosku
22 382 52 52

Wypełnij wniosek już dziś!

złóż wniosek logowanie