Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
15 stycznia 2018

Wnioski o umorzenia już aktywne

12 stycznia została uruchomiona w naszym systemie online nowa funkcjonalność – możliwość wnioskowania o częściowe (maks. 25%) umorzenie pożyczki.

Wnioski o umorzenie podstawowe wys. 20% (przysługujące za ukończenie formy kształcenia) oraz umorzenie dodatkowe wys. 5% (przysługujące w niektórych przypadkach – szczegóły niżej) można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line.

Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie inwestujwrozwoj.pl należy:

  1. Wybrać przycisk „udzielone pożyczki i umorzenia” (rys.1.).
  2. Obok swojego wniosku/umowy wybrać przycisk „Wniosek o umorzenie” (rys.2.).
  3. Wybrać swój status na rynku pracy aktualny na dzień złożenia wniosku o pożyczkę. Przy wyborze statusu należy posiłkować się danymi zawartymi we wniosku o pożyczkę (jego podgląd można zobaczyć naciskając przycisk na dole wniosku o umorzenie) oraz opisami ze słownika umieszczonego pod dostępnymi statusami na rynku pracy (rys.3.).
  4. Należy wypełnić wniosek, załączyć niezbędny dokument potwierdzający ukończenie formy kształcenia i przesłać wniosek (rys.4.).

rys.1.

rys.2.

rys.3.

rys.4.

 

Przypominamy, że w projekcie „Pożyczki na kształcenie” pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości. Wniosek o umorzenie składa się po zalogowaniu na swoje konto w systemie online.

  • Aby uzyskać 20% umorzenia (umorzenie podstawowe), czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat – wystarczy potwierdzić zakończenie sfinansowanego z pożyczki kursu lub studiów z wynikiem pozytywnym – załączając dokument od instytucji edukacyjnej (zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.).

Pożyczkobiorca ma również możliwość uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości dodatkowych 5% kwoty udzielonej pożyczki, o ile spełni jeden z poniższych warunków:

  • Osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dzień złożenia wniosku pożyczkowego (dla naboru 2017 kwota wynosi 4047, 21 zł).
  • Osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w trakcie kształcenia lub w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

Umorzenie dodatkowe przysługuje tylko łącznie z umorzeniem podstawowym, tj. po spełnieniu warunków dla umorzenia podstawowego.