Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
6 listopada 2018

Komunikat dot. umorzeń

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek w projekcie „Pożyczki na kształcenie” w celu uzyskania umorzenia w wysokość 20% lub 25% wartości pożyczki, należy bezwzględnie spełnić łącznie dwa poniższe warunki:

  1. Ukończyć, w terminie określonym w umowie i w Karcie Identyfikacji Pożyczki (KIP), wybraną formę kształcenia i kończąc naukę odebrać od wskazanej w umowie Instytucji edukacyjnej odpowiedni dokument (zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.) poświadczający ukończenie wybranej formy kształcenia we wskazanym w umowie i KIP terminie.
  2. Złożyć wniosek o umorzenie w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty ukończenia wybranej formy kształcenia. Data ukończenia musi być zgodna z umową i KIP. Wniosek o umorzenie składa się za pośrednictwem systemu on-line, po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce z umorzeniami. Do wniosku należy załączyć skan/zdjęcie dokumentu o którym mowa w pkt 1.

Termin na złożenie wniosku upływa po upływie trzech pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym zgodnie z umową i KIP, zakończono wybraną formę kształcenia, np. gdy według umowy forma kształcenia powinna być ukończona 18 kwietnia, wniosek o umorzenie można złożyć do końca lipca.

Osoby składające wniosek o umorzenie zobligowane są do spełnienia obydwu powyższych warunków. Niespełnienie jednego z nich skutkuje odrzuceniem wniosku o umorzenie.

W PRZYPADKU ZMIANY DATY ROZPOCZĘCIA LUB JEDNOCZESNEJ ZMIANY DAT ZARÓWNO ROZPOCZĘCIA, JAK I ZAKOŃCZENIA, INFORMACJĘ TAKĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ MAILOWO DO OPERATORA NAJPÓŹNIEJ 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM FORMY KSZTAŁCENIA.

W PRZYPADKU ZMIANY TYLKO DATY ZAKOŃCZENIA PROŚBĘ O ZMIANĘ NALEŻY WYSŁAĆ MAILOWO DO OPERATORA NAJPÓŹNIEJ 7 DNI PRZED DATĄ ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ WSKAZANĄ W UMOWIE/KIP.

PODKREŚLAMY, ŻE ABY UZNAĆ ZMIANY ZA OBOWIĄZUJĄCE OPERATOR MUSI WYRAZIĆ NA NIE PISEMNĄ ZGODĘ.

Jeżeli w porozumieniu z Operatorem ustalono zmianę dotyczącą terminu/ów odbywania się formy kształcenia, taką informację wnioskujący zobowiązany jest wpisać we wniosku o umorzenie, w rubryce przeznaczonej na dodatkowe uwagi.

Niezgłoszone zmiany dotyczące terminu odbywania się formy kształcenia (lub dokonane ręcznie na umowie bądź na KIP), albo zgłoszone, ale niezaakceptowane pisemnie przez Operatora nie będą uznane. W takich przypadkach umorzenie pożyczkobiorcom nie przysługuje.

PRZYPOMINAMY!

Umorzenie oznacza brak konieczności spłaty ostatnich rat do wysokości 20-25% udzielonej pożyczki  a nie zwrot spłaconych rat. W przypadku, gdy pozostała liczba rat do spłaty nie pozwala na umorzenie w wysokości określonej powyżej, umorzenie następuje do wysokości pozostałych spłat. Osoby z 12-miesięcznym okresem spłaty powinny jak najszybciej po ukończeniu formy kształcenia złożyć wniosek o umorzenie przedstawiając zaświadczenie o ukończeniu formy kształcenia, nawet jeśli na certyfikat, świadectwo czy dyplom muszą dłużej poczekać.