Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A

Możliwe rodzaje zabezpieczeń:

Poręczenie cywilne – poręczyciel (osoba trzecia niebędąca współmałżonkiem pożyczkobiorcy; osobą trzecią może być np. mama, tata, brat, siostra, osoba niespokrewniona) poręcza na podstawie umowy poręczenia (umowa podpisywana u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonek poręczyciela wyraża zgodę na poręczenie (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową

 

Weksel in blanco z deklaracją wekslową – pożyczkobiorca podpisuje deklarację wekslową i wystawia weksel in blanco (dokumenty podpisywane u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonek pożyczkobiorcy poręcza na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową

 

Weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym – pożyczkobiorca podpisuje deklarację wekslową i wystawia weksel in blanco (dokumenty podpisywane u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); poręczyciel (osoba trzecia niebędąca współmałżonkiem pożyczkobiorcy; osobą trzecią może być np. mama, tata, brat, siostra, osoba niespokrewniona) poręcza na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonkowie pożyczkobiorcy i poręczyciela poręczają na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową

 

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz Operatora; dokument sporządzany u notariusza na podstawie podpisanej obustronnie umowy pożyczki

 

Blokada środków na rachunku bankowym – pożyczkobiorca ustanawia nieodwołalną blokadę środków pieniężnych (lokaty lub lokat) w banku na podstawie umowy blokady środków na rachunku bankowym (Operator otrzymuje pełnomocnictwo do blokowanego rachunku bankowego); blokada jest ustanawiana na pełną kwotę pożyczki, wobec czego spłata pożyczki następuje z innych środków  pożyczkobiorcy; zabezpieczenie nie angażuje osób trzecich

 

Hipoteka – hipotekę umowną w postaci aktu notarialnego ustanawia się na nieruchomości na wartość do 150% wartości pożyczki; dodatkowo w akcie notarialnym wymagany jest zapis dot. dobrowolnego poddania się egzekucji; Operator nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych; dokumenty sporządzane są u notariusza

 

 

Nie. Zalecamy logowanie się do systemu i działanie w nim, korzystając z przeglądarki na komputerze. System nie jest dostosowany do przeglądania na urządzeniu mobilnym. Przy używaniu go na smartfonie niektóre ważne elementy mogą nie być widoczne albo nie działać tak jak powinny.

Wnioski o umorzenie podstawowe wys. 20% (przysługujące za ukończenie formy kształcenia) oraz umorzenie dodatkowe wys. 5% (przysługujące w niektórych przypadkach) można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line. Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie inwestujwrozwoj.pl należy wybrać przycisk „udzielone pożyczki i umorzenia” i tam obok swojego wniosku wybrać przycisk „wniosek o umorzenie”. Należy wypełnić wniosek, załączyć niezbędny dokument potwierdzający ukończenie formy kształcenia i przesłać wniosek.

W tytule przelewu należy wpisać co najmniej numer wniosku/umowy (to ten sam numer), można również numer raty. Jeśli spłata nie jest dokonywana z konta osobistego, najlepiej dodać również swoje imię i nazwisko.

Zgodnie z Regulaminem ma Pani/Pan 14 dni na odesłanie Operatorowi kompletu dokumentów bądź 30 dni jeżeli niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia. Jeżeli potrzebuje Pani/Pan na przesłanie dokumentów więcej czasu należy napisać do Operatora mailową prośbę o wydłużenie czasu na odesłanie dokumentów, na adres: zdolnosckredytowa@inwestujwrozwoj.pl

Plik PDF z umową, KIP, oświadczeniami oraz wstępnym harmonogramem spłat pojawia się na Pani/Pana koncie w systemie w nowym panelu pt. „Udzielone pożyczki i umorzenia”. Tam znajdzie Pan/Pani listę przyznanych Pani/Panu pożyczek. Po prawej stronie, na końcu danej pozycji jest ikonka przedstawiająca kartkę, w którą trzeba kliknąć, żeby wygenerować umowę z załącznikami.

Po wniosku udostępnionym do poprawy (edycji) należy poruszać się za pomocą komend/strzałek znajdujących się na dole strony, a nie paska na górze.

Po odesłaniu wniosku do poprawy pojawia się w nim nowa sekcja – „Decyzja” (na końcu, po sekcji „Ankieta”). W tej sekcji umieszczony jest komentarz wyjaśniający, jakie poprawki należy wprowadzić do wniosku.

Po wniosku udostępnionym do edycji należy poruszać się za pomocą komend/strzałek widniejących na dole strony, a nie za pomocą niebieskiego paska na górze strony (pasek jest nieaktywny).

Po wprowadzeniu poprawek wniosek należy ponownie zatwierdzić i wysłać do dalszej weryfikacji.

Zarówno wniosek o udzielenie pożyczki, jak i skany dokumentów poświadczających zdolność do spłaty pożyczki składa się za pośrednictwem systemu on-line. Szczegółowa lista wszystkich wymaganych dokumentów będzie znajdować się w Regulaminie udzielania pożyczki, który zostanie zamieszczony na stronie www.inwestujwrozwoj.pl

Regulamin i wzór umowy pojawią się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl przed rozpoczęciem naboru.

Projekt ma charakter ogólnopolski. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby dorosłe zamieszkałe na terytorium Polski. Wniosek składa się wyłącznie poprzez system on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl Miejsce zamieszkania osoby aplikującej nie ma wpływu na decyzję o przyznaniu pożyczki, ani na jej warunki.

Tak, zabezpieczeniem może być poręczenie osób trzecich. Mogą to być zarówno osoby z rodziny, jak i osoby niespokrewnione.

W przypadku osób pracujących i samozatrudnionych spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od rozpoczęcia formy kształcenia, chyba że wypłata środków na konto instytucji edukacyjnej nastąpiła po rozpoczęciu formy kształcenia, to wtedy spłata rozpoczyna się w miesiącu następnym od daty wypłacenia środków . W przypadku osób niepracujących spłata pożyczki rozpoczyna się po 3 miesiącach od zakończenia formy kształcenia,nie później jednak niż w 12. miesiącu od przyznania pożyczki. Pożyczki spłacane są w ratach równych, w cyklu miesięcznym.

Tak, można, ale nie można ubiegać się o pożyczkę na już w całości opłaconą formę kształcenia jak również w zakres pożyczki nie może wejść opłata wpisowa/rekrutacyjna.

Środki pożyczki nie mogą być przeznaczone na refundację poniesionych wcześniej wydatków. Cała wnioskowana kwota przelewana jest bezpośrednio na konto organizatora formy kształcenia z pominięciem Pożyczkobiorcy.

Tak. Pożyczkobiorca sam decyduje o tym, jaką część kosztu formy kształcenia chce sfinansować z pożyczki. Informacje o pełnym koszcie formy kształcenia oraz o wnioskowanej kwocie pożyczki wpisuje się we wniosku w systemie on-line.

Nabory wniosków będą prowadzone w określonych przedziałach czasu w kolejnych latach, począwszy od 2017 r. O rozpoczęciu i zakończeniu każdej tury naborów będziemy informować na niniejszej stronie internetowej.

Rozpatrywanie wniosku i wydanie decyzji może trwać, co do zasady, do 30 dni.

O przyznaniu pożyczki decyduje kolejność zgłoszeń, poprawność i kompletność wniosku oraz zdolność do spłaty pożyczki/ustanowienie zabezpieczenia.

Płatności dokonuje Operator. Przelewa środki bezpośrednio na konto instytucji edukacyjnej – organizatora danej formy kształcenia, z pominięciem pożyczkobiorcy.

Można wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia, warsztaty, itp.) – NIE MUSI dotyczyć nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Operator nie udziela pożyczek na pokrycie kosztów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Można wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na formy kształcenia oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (np. firmy szkoleniowe, uczelnie publiczne i prywatne, stowarzyszenia czy cechy). Weryfikacja wniosku może przebiegać szybciej, jeśli podmiot organizujący formę kształcenia znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

Tak, ale na każdy kurs należy złożyć osobny wniosek o pożyczkę. Wartość pożyczek nie może przekroczyć 100 tys. zł w okresie 3 lat. Należy też mieć zdolność do spłaty łącznej wartości wszystkich uzyskanych pożyczek.

Jedyne, co musi zrobić instytucja edukacyjna/firma szkoleniowa, to podpisać przedłożoną przez Uczestnika Kartę Identyfikacyjną Pożyczki (KIP), będącą potwierdzeniem danych Uczestnika, danych instytucji edukacyjnej i warunków formy kształcenia. KIP jest generowana przez system on-line razem z umową pożyczki. Dodatkowo konieczne jest przedstawienie dokumentu na podstawie którego zostanie dokonana płatność – np. faktury proforma.

Umorzenie podstawowe na poziomie 20% wartości pożyczki polega na umorzeniu ostatnich rat spłaty (skróceniu okresu kredytowania). Warunkiem uzyskania umorzenia jest ukończenie przez Pożyczkobiorcę formy kształcenia poświadczone otrzymaniem od instytucji edukacyjnej odpowiedniego dokumentu (zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.), a następnie przekazanie Operatorowi skanu/zdjęcia dokumentu za pośrednictwem systemu on-line w terminie 3 miesięcy od zakończenia formy kształcenia.

Jednak w przypadku, gdy po spełnieniu powyższych warunków do spłaty pozostanie mniej niż 20% kwoty pożyczki, umarzana jest tylko ta kwota, która pozostała do spłaty.

Umorzenie nie przysługuje pożyczkobiorcy, który spłaci całą pożyczkę przed pozytywnym zakończeniem kursu.

Dodatkowe umorzenie w wysokości 5% kwoty udzielonej pożyczki przysługuje:

  • osobom niepracującym, które podejmą zatrudnienie (w dowolnej formie zatrudnienia lub w formie samozatrudnienia) w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia formy kształcenia i przekażą poprzez system on-line odpowiednią informację wraz ze skanem/zdjęciem zaświadczenia z zakładu pracy lub informację o założeniu działalności gospodarczej;
  • osobom pracującym i samozatrudnionym, których średni dochód z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, przy czym warunek ten jest określany na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.

W przypadku osób pracujących i samozatrudnionych dodatkowe umorzenie następuje, gdy łączny średni dochód z obu źródeł tj. z 3 ostatnich miesięcy z umowy o pracę i średni miesięczny dochód z ostatnich 12 miesięcy z prowadzenia działalności gospodarczej jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, przy czym warunek ten jest określany na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.

Zdolność kredytowa sprawdzana jest m.in. na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy (w przypadku osoby zatrudnionej) lub skanu dokumentów finansowych firmy (w przypadku osoby samozatrudnionej), oświadczenia majątkowego (nieruchomości, ruchomości powyżej 10 tys. zł, oszczędności) oraz weryfikacji w bazach kredytowych takich jak BIK, BIG.

Tak, można ubiegać się o pożyczkę na formę kształcenia, która rozpoczęła się do 3 miesięcy wstecz od miesiąca, w którym złożono wniosek pod warunkiem, że na dzień złożenia wniosku o pożyczkę forma kształcenia wciąż trwa.

Cudzoziemiec, który ubiega się o pożyczkę na kształcenie musi mieć uregulowaną sytuację prawną w kwestii pobytu w Polsce na czas przekraczający planowaną formę kształcenia.

Osoby niepracujące też mogą ubiegać się o pożyczkę. Muszą jednak posiadać zdolność kredytową, np. w postaci dochodów małżonka albo nieobciążonego zobowiązaniami majątku o wartości powyżej 10 tys. zł. Dodatkowo może być też od nich wymagane ustanowienie zabezpieczenia. W przypadku osób niepracujących spłata pożyczki rozpoczyna się 3 miesiące po ukończeniu szkolenia/kursu. Dodatkowo jeśli w terminie 6 miesięcy od zakończenia osoba bezrobotna podejmie pracę, może otrzymać maksymalne umorzenie w wysokości 25% pożyczonej kwoty.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest dla pożyczki powyżej kwoty 10 tys zł, a także w przypadku pożyczki w kwocie poniżej, jeśli Komisja oceni, że ryzyko braku zwrotu pożyczki jest wysokie. Rodzaj zabezpieczenia jest wybierany przez Pożyczkobiorcę i musi być zaakceptowany przez Operatora. Może to być np. dobrowolne poddanie się egzekucji, weksel in blanco z deklaracją wekslową, poręczenie cywilne, przewłaszczenie, zastaw, hipoteka lub inne.

Wypłata pożyczki następuje zawsze na rachunek instytucji edukacyjnej (w opisanym przypadku – firmy szkoleniowej). Operator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Instytucją edukacyjną a Uczestnikiem i nie pośredniczy w kształtowaniu jej zapisów. W opisywanym przypadku rozliczenia (czyli ewentualny zwrot kwoty zapłaconej przez Uczestnika) pozostają w gestii Uczestnika i Instytucji edukacyjnej.

Tak oczywiście, w takim przypadku proszę w rubryce „inne istotne informacje dla Operatora” wyjaśnić tę sytuację.

Zaświadczenie może być wystawione na wzorze pracodawcy pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie informacje przedstawione we wzorze Operatora zamieszczonym na naszej stronie.

Instytucja edukacyjna zobowiązana jest do zwrotu środków finansowych w kwocie równej wartości pożyczki otrzymanej od Operatora w ciągu 7 dni.
Jeśli Instytucja nie wywiąże się ze zobowiązania albo Uczestnik nie podejmie kształcenia, nie informując o rezygnacji Instytucji ani Operatora, wtedy Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy i postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności (tj. konieczność natychmiastowej spłaty całej pożyczki przez Pożyczkobiorcę)

W przypadku gdy forma kształcenia nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Uczestnika (instytucja edukacyjna nie rozpocznie wskazanej powyżej formy kształcenia), Instytucja edukacyjna zobowiązana jest do zwrotu środków finansowych w kwocie równej wartości pożyczki otrzymanej od Operatora w ciągu 7 dni.

W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do dalszej spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, który jest załącznikiem do Umowy.