menu
Twoje konto Twoje konto kontakt A A
menu
Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
 • Pożyczki
  na kształcenie

  Nieoprocentowana pomoc zwrotna nawet do 30 000 zł
  Nabór kwietniowy zamknięty.
  złóż wniosek logowanie
 • Szansa
  dla instytucji edukacyjnych

  Informacje dla instytucji edukacyjnych
  zobacz więcej

Przyznaliśmy już: 46 869 631 PLN

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 30.000 zł.

Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Najważniejsze informacje

otwarcie naboru
Otwarcie naboru 12 kwietnia 2023 r., godz. 9:00
maksymalna wartość pożyczki:
30 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych
oprocentowanie:
pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
jak wnioskować:
wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online
spłata:
pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym
raty:
minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy
umorzenie:
istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Dokumenty do zapoznania się

Wniosek o pożyczkę będzie można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą generatora wniosków o pożyczkę, który zostanie uruchomiony na naszej stronie. Umowa między Pożyczkobiorcą a Operatorem zostanie wygenerowana automatycznie w systemie w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki. System elektronicznego wnioskowania zostanie niebawem uruchomiony na niniejszej stronie.

Dla kogo?

 • Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
 • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).
 • Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co?

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą; wyłączone są jedynie studia I, II i III st.

 • Pożyczkę można uzyskać na formę kształcenia, która trwa i rozpoczęła się do 3 miesięcy przed miesiącem, w którym złożono wniosek lub rozpocznie się do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym złożono wniosek.
 • Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

W ostatnim naborze przyznaliśmy
2 511 911,78 PLN
W sumie przyznaliśmy już
46 869 631 PLN

Umorzenia!

“...odstąpienie Operatora od żądania spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wynoszące nie więcej niż 25% wartości udzielonej pożyczki, poprzez anulowanie ostatnich rat pożyczki.”

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.

Warunki umorzenia:

Aby uzyskać 20% umorzenia, czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat – należy ukończyć wybraną formę kształcenia w okresie zgodnym z umową pożyczkową oraz w ciągu trzech miesięcy od zakończenia złożyć wniosek o umorzenie załączając do niego dokument poświadczający ukończenie kształcenia w terminie.

Pożyczkobiorca ma również możliwość uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości dodatkowych 5% kwoty udzielonej pożyczki na o ile spełni jeden z poniższych warunków:

 • Osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione), przedstawiony we wniosku o pożyczkę, jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.
 • Osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w trakcie trwania kształcenia lub do 6 miesięcy od jego zakończenia podejmie zatrudnienie.

Umorzenie dodatkowe przysługuje tylko łącznie z umorzeniem podstawowym, tj. po spełnieniu warunków dla umorzenia podstawowego.

Umorzenia podstawowe i dodatkowe nie przysługują Pożyczkobiorcy w przypadku:

 • niespełnienia warunków umorzenia
 • wypowiedzenia umowy pożyczki,
 • nieukończenia przez niego zakładanej formy kształcenia,
 • spłaty pożyczki przed zakończeniem formy kształcenia i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego.

Operatorzy programu

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach już od 1992 r. pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość. Misją, która nam przyświeca, jest tworzenie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego. Główne działania skupione są na zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu sektora MSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług.

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, realizacją, rozliczaniem i promocją projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół posiadający wszechstronne kompetencje w zakresie ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu programów i projektów.

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe na zlecenie Rządu RP – aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji jest: świadczenie m.in. usług audytowych, doradczych, ewaluacyjnych wspierających sektor publiczny, sektor ekonomii społecznej, w tym działania wspierające podmioty ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego i przedsiębiorczości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki równościowej i wdrażanie działań CSR.

Aktualności

 • Nabór kwietniowy zamknięty

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kwietniowy nabór wniosków został zamknięty po 2 minutach i 27 sekundach (system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków po przekroczeniu puli 3 mln zł przeznaczonych na ten nabór). W tym czasie złożono 187 wniosków. Zespół Projektu

 • Nieczynna infolinia analizy kredytowej

  Szanowni Państwo, w dniu 7 kwietnia infolinia telefoniczna i mailowa zespołu analizy kredytowej w Starachowicach będzie nieczynna. Na wszystkie maile otrzymają Państwo odpowiedzi w kolejnych dniach. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Utrudniony kontakt z Agencją RR w Starachowicach

  Szanowni Państwo, w dniach 1-3 luty kontakt telefoniczny z zespołem będzie utrudniony, natomiast odpowiedzi na maile będą odbywały się z opóźnieniem. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

 • Nabór styczniowy zamknięty

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że styczniowy nabór wniosków został zamknięty po 2 minutach i 2 sekundach (system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków po przekroczeniu puli 3 mln zł przeznaczonych na ten nabór). W tym czasie złożono 231 wniosków. Zespół Projektu

FAQ, czyli o co często nas pytacie

Możliwe rodzaje zabezpieczeń: Poręczenie cywilne – poręczyciel (osoba trzecia niebędąca współmałżonkiem pożyczkobiorcy; osobą trzecią może być np. mama, tata, brat, siostra, osoba niespokrewniona) poręcza na podstawie umowy poręczenia (umowa podpisywana u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonek poręczyciela wyraża zgodę na poręczenie (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową   Weksel in blanco z deklaracją wekslową – pożyczkobiorca podpisuje deklarację wekslową i wystawia weksel in blanco (dokumenty podpisywane u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonek pożyczkobiorcy poręcza na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową   Weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym – pożyczkobiorca podpisuje deklarację wekslową i wystawia weksel in blanco (dokumenty podpisywane u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); poręczyciel (osoba trzecia niebędąca współmałżonkiem pożyczkobiorcy; osobą trzecią może być np. mama, tata, brat, siostra, osoba niespokrewniona) poręcza na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonkowie pożyczkobiorcy i poręczyciela poręczają na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową   Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz Operatora; dokument sporządzany u notariusza na podstawie podpisanej obustronnie umowy pożyczki   Blokada środków na rachunku bankowym – pożyczkobiorca ustanawia nieodwołalną blokadę środków pieniężnych (lokaty lub lokat) w banku na podstawie umowy blokady środków na rachunku bankowym (Operator otrzymuje pełnomocnictwo do blokowanego rachunku bankowego); blokada jest ustanawiana na pełną kwotę pożyczki, wobec czego spłata pożyczki następuje z innych środków  pożyczkobiorcy; zabezpieczenie nie angażuje osób trzecich   Hipoteka – hipotekę umowną w postaci aktu notarialnego ustanawia się na nieruchomości na wartość do 150% wartości pożyczki; dodatkowo w akcie notarialnym wymagany jest zapis dot. dobrowolnego poddania się egzekucji; Operator nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych; dokumenty sporządzane są u notariusza    
Nie. Zalecamy logowanie się do systemu i działanie w nim, korzystając z przeglądarki na komputerze. System nie jest dostosowany do przeglądania na urządzeniu mobilnym. Przy używaniu go na smartfonie niektóre ważne elementy mogą nie być widoczne albo nie działać tak jak powinny.
Wnioski o umorzenie podstawowe wys. 20% (przysługujące za ukończenie formy kształcenia) oraz umorzenie dodatkowe wys. 5% (przysługujące w niektórych przypadkach) można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line. Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie inwestujwrozwoj.pl należy wybrać przycisk "udzielone pożyczki i umorzenia" i tam obok swojego wniosku wybrać przycisk "wniosek o umorzenie". Należy wypełnić wniosek, załączyć niezbędny dokument potwierdzający ukończenie formy kształcenia i przesłać wniosek.
W tytule przelewu należy wpisać co najmniej numer wniosku/umowy (to ten sam numer), można również numer raty. Jeśli spłata nie jest dokonywana z konta osobistego, najlepiej dodać również swoje imię i nazwisko.
Zgodnie z Regulaminem ma Pani/Pan 14 dni na odesłanie Operatorowi kompletu dokumentów bądź 30 dni jeżeli niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia. Jeżeli potrzebuje Pani/Pan na przesłanie dokumentów więcej czasu należy napisać do Operatora mailową prośbę o wydłużenie czasu na odesłanie dokumentów, na adres: zdolnosckredytowa@inwestujwrozwoj.pl

Kontakt

Infolinia projektu

Dla kandydatów w sprawach ogólnych i oceny formalnej (Fundacja Fundusz Współpracy)

Czynna w godzinach 9:00 - 14:30 od poniedziałku do piątku.

601 308 516
kontakt[at]inwestujwrozwoj.pl
W sprawach oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia pożyczki oraz w sprawie umowy pożyczki i spłat (ARR w Starachowicach)

Czynna w godzinach 9:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

41 274 46 90 w. 101 lub w. 106
zdolnosckredytowa[at]inwestujwrozwoj.pl
zabezpieczenia[at]inwestujwrozwoj.pl harmonogram[at]inwestujwrozwoj.pl
Pomoc techniczna dot. wniosku
22 382 52 52

złóż wniosek logowanie
freispiele ohne einzahlung
Casino Spiele kostenlos